โรงเรียนวัดสมหวัง
หมู่ที่ 8 ถนนโกเตง-ภูธร 8 บ้านสมหวัง  ตำบลวัดประดู่  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-409021
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียน ปี 58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 373.5 KB 105
แบบบันทึกประวัตินักเรียน ส.ว.ป.1 สำหรับมัธยมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 97
แบบบันทึกประวัตินักเรียน ส.ว.ป.1 สำหรับประถมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 106
แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 86.42 KB 128
คู่มือ วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 462.5 KB 98
สถิติจำนวนนักเรียนที่สมัครสอบเข้าศึกษาต่อ Word Document ขนาดไฟล์ 15.29 KB 102
ตารางสรุปผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 24.58 KB 112
รายชื่อครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 16.03 KB 98
แบบคำร้องขอย้าย Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 125
แบบสำรวจไฟฟ้า Word Document ขนาดไฟล์ 18.28 KB 90
บันทึกค่าน้ำประปา Word Document ขนาดไฟล์ 15.07 KB 98
บันทึกค่าโทรศัพท์ Word Document ขนาดไฟล์ 14.08 KB 99
บันทึกค่ากระแสไฟฟ้า Word Document ขนาดไฟล์ 12.59 KB 96
ตารางแสดงจำนวนทรัพย์สินที่เสียหาย Word Document ขนาดไฟล์ 12.59 KB 96
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายในงานสวัสดิการ Word Document ขนาดไฟล์ 13.24 KB 94
จำนวนครุภัณฑ์ Word Document ขนาดไฟล์ 14.33 KB 98
ข้อมูลงบประมาณ ที่ใช้จ่ายจริงปีงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 11.5 KB 105
แบบเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 80 KB 107
ตารางแสดงจำนวนนักเรียนและสภาพปัญหาของนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม Word Document ขนาดไฟล์ 19.36 KB 93
แบบเก็บข้อมูลบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 354 KB 109
สาระสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 82.06 KB 112