โรงเรียนวัดสมหวัง
หมู่ที่ 8 ถนนโกเตง-ภูธร 8 บ้านสมหวัง  ตำบลวัดประดู่  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-409021
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วราพร สุวรรณสมุทร
ครู คศ.3

ภัทรา ดำคง
ครูผู้ช่วย

ธีรพร จันทรโชตะ
ครู คศ.2

วนิดา ทิพย์บุญทอง
ครู คศ.3