โรงเรียนวัดสมหวัง
หมู่ที่ 8 ถนนโกเตง-ภูธร 8 บ้านสมหวัง  ตำบลวัดประดู่  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-409021
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

มัลลิกา ชุมทอง
ครูผู้ช่วย

ลดาวัลย์ ทรัพย์เจริญ
ครู คศ.1