โรงเรียนวัดสมหวัง
หมู่ที่ 8 ถนนโกเตง-ภูธร 8 บ้านสมหวัง  ตำบลวัดประดู่  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-409021
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายพิมล ทวิชสังข์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : ประไพ สอนประสม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : ชะอ้อน ชาวยบำรุง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสมหมาย เพ็งสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางนัยนา พูลเพียบพร้อม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : ไมตรี แซ่ตั้ง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุตธรรมสิทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุตตธรรมวาที
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : วรภรณ์ คงอุดหนุน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : อรอัญ สิทธิคุณ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พรศรี วุฒิจันทร์ (ลาภาภินันท์)
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสำเนียง ศรีโกมุท
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : อุไรรัตน์ ศรีภัทรา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : เรณุกา เอื้อกฤดาธิการ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางจุราภรณ์ คงเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ