โรงเรียนวัดสมหวัง
หมู่ที่ 8 ถนนโกเตง-ภูธร 8 บ้านสมหวัง  ตำบลวัดประดู่  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-409021
ผลงานนักเรียน
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องข้อมูลสารสนเทศ
โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
รายละเอียดผลงาน

บทคัดย่อ

          โครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องข้อมูลสารสนเทศ   จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องข้อมูลสารสนเทศ       ด้วยโปรแกรม Construct 2 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดสมหวัง ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ประชากรที่ใช้ในการทดลองคือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดสมหวัง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 การพัฒนาโครงงาน ผู้พัฒนาใช้แนวทางการพัฒนาระบบ 4 ขั้นตอนคือ ขั้นวางแผน ขั้นการออกแบบ    ขั้นการพัฒนาและขั้นการประเมินและปรับปรุง โดยใช้โปรแกรม โปรแกรม Construct 2 ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ผลการศึกษาและจัดทำโครงงานพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย   หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับพึงพอใจมาก สรุปได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องข้อมูลสารสนเทศ ที่สร้างขึ้นสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

https://drive.google.com/open?id=19kF5BZOkhF17wGtj_qbi7RXGAqCzCsl-


https://drive.google.com/open?id=133jb1P4peBKNjynPoaumZjzc00kbHYJ9โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2562,22:13   อ่าน 138 ครั้ง